תקנון האתר

מבוא

 • אתר "אתגר האוצר - חדרי בריחה ניידים"  (“האתר”) המופעל ע”י  “הדס מליק הפקות” (“החברה”) מרחוב ברוש 5 נתניה, ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת מוצרים מתחום חדרי הבריחה (“המוצרים”).
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הרכישה

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי, העסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי. או באמצעות תשלום מאובטח דרך האינטרנט באתר "PayPal". רכישה מהאתר באמצעות מערכת PayPal מותנית בעמידה בכל התנאים והדרישות של חברת PayPal.
 • המוצרים באתר הינם דיגיטליים ונשלחים למייל שמוזן בעת ביצוע הרכישה. בנוסף מיד לאחר הרכישה נפתחת האפשרות להוריד את המוצר ישירות אל המחשב ממנו בוצעה הרכישה אל תיקיית ההורדות.
 • מחיר המוצר באתר כולל מע”מ.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר המכירות על פי שיקול דעתה.
 • ביצוע רכישה מותר רק לבגיר בן 16 ומעלה שבידו כרטיס אשראי על שמו או קטין באישור אפוטרופוס הממונה עליו.

החזרות וביטולים

מובהר בזאת כי בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 14 ג(ד)(3) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, לא תתאפשר החזרה של תוכן דיגיטלי שהורד באמצעות האתר, אלא אם התברר שהוא פגום. בהקשר זה, החברה רשאית לבקש ממך לגשת למשרדיה ו/או לפעול באופנים אחרים כדי להוכיח פגמים כאמור באופן שיניח את דעתה, והנך מתחייב לשתף איתה פעולה בתום לב לצורך ביצוע הבדיקה כאמור.
המפעיל רשאי לבטל עסקת רכישה באתר ו/או למנוע רכישה באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם נמסרו פרטים שגויים ו/או חסרים;
 • במקרה של הפרה של תנאים אלו, לרבות הפרה צפויה;
 • אי תשלום ו/או קבלה אישור של ספק הסליקה או חברת האשראי ו/או PayPal;
 • אם המפעיל יידרש לכך בהתאם לדין;
 • תקלה בממשק החיובים והגביה באתר (וממילא תקלה דומה בממשק החיובים והגביה בחנויות האפליקציה הרלוונטיות) ;
 • אם יתברר למפעיל שנפלה טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר ו/או השירות נשוא הרכישה, המחיר ו/או פרטים אחרים;
 • במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדרך הרכישה;
  אם יתברר למפעיל כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו;
 • במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין;
 • במקרים שבהם נודע למפעיל והוכח לשביעות רצונו, שהרוכש פעל בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות הדין בקשר עם האתר ו/או התוכן הדיגיטלי שרכש, ו/או התכנים הכלולים באלה;
 • המפעיל ימצא לנכון לפרסם הודעה על ביטול מכירה בדף הרכישה בטרם לסגירת מכירה ו/או ישלח הודעה על ביטולה לרוכשים במסגרת המכירה בדוא"ל שמסרו בעת ביצוע הרכישה, לפי עניין;
 • בכל מקרה כאמור, יציג המפעיל ללקוח את סיבת הביטול, וכן ישיב ללקוח כל סכום ששולם, ככל ששולם על ידו, בכפוף לתנאי שימוש אלה ו/או הוראות הדין;

משתמשי הקצה באתר ו/או באפליקציות נותנים בזאת את הסכמתם כי כל מידע אשר יימסר על ידם במסגרת תוכן המשתמשים ואשר יפורסם בו ייחשף בפני כל המשתמשים האחרים באתר ו/או כל המשתמשים האחרים ברשת האינטרנט. לפיכך, למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או פגיעה בקשר למידע שפורסם במסגרת תוכן המשתמשים.

תוכן משתמשים

המפעיל רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, פרסום והעלאה של תכנים ומידע, לרבות פרסום חוות דעת של משתמשים בקשר לשירותים ותכנים ("תוכן משתמשים").

שירות לקוחות

כל שאלה או בירור לגבי המוצר או במקרה של תקלה בתהליך ההורדה או הקריאה ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה במייל Info@etgar-h.co.il

אחריות ושירות

 • האתר ו/או האפליקציה, ובכלל זה תוכנם ו/או כל קישור לאתר אחר המופיע בהם, ניתנים לשימוש כמות שהם (as is).
  השימוש באתר ו/או באפליקציה ייעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש.
 • בשום מקרה לא תחול על המפעיל ו/או על מי מטעמו, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או באפליקציה.
 • מחמת העובדה שהמוצרים ו/או השירותים המסופקים באתר ו/או באפליקציה, מבוססות כידוע על טכנולוגיות, שמטיבן עלולות להיתקל בתקלות שונות שאינן בשליטת המפעיל. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר ו/או האפליקציה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.
 • המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לגולש לרבות, עיכובים באספקת מוצרים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו.
 • מבלי לגרוע מן האמור ובמקרים המתאימים, יהא המפעיל רשאי להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה, ולבטל את החיוב בגינה, באופן שיחשב (במקרה המוצדק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לגבי הסרת אחריותו של המפעיל במקרים כאמור), לפיצוי מלא ומוסכם על ידי הגולש בגין נזקים ו/או טענות ככל שישנם.
 •  אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה.
 • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

אבטחת מידע ופרטיות

 • חברת “הדס מליק הפקות”, רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס החשבון על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 • כפתור “שלח” (רכישה חדשה) יש משום הסכמה לחברת “הדס מליק הפקות” או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באמצעות לחיצה על כפתור “שלח” אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני

 • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - הינן של "הדס מליק הפקות" בלבד ו/או ספקי התוכן שלו ו/או צדדים שלישיים, שהתירו לחברה לעשות באלה שימוש במסגרת האתר ו/או האפליקציה ו/או שיווקן, לפי העניין.
 • אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע המוצגים באתר ו/או יתר פריטי הקניין הרוחני המפורטים בסעיף לעיל, אין למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל ו/או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתנאי שימוש אלה ו/או באופן שחורג מקריאה עצמית של התוכן הדיגיטלי הרלוונטי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.
 • השימוש במוצרים הינו אישי ואינו ניתן להעברה. אין להעביר, למכור או להשתמש במוצר לכל מטרה אחרת, בשום צורה או אופן.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.